Obchodní podmínky

1. Předmět obchodních podmínek

Níže uvedené obchodní podmínky vymezují smluvní vztah a práva a povinnosti z něj vyplývající. Ve smluvním vztahu figuruje online i offline předprodej vstupenek, voucherů a dalších produktů www.allinconcerts.cz provozovaný společnosti ALL-IN CONNECTION s.r.o. Pořadatel nebo prodejce zastoupený smlouvou o poskytování služeb či příkazný smlouvou, jako jedna smluvní strana a zákazník na straně druhé. Zákazník zakoupením jakéhokoliv produktu, vstupenky, voucheru či služby souhlasí se všemi níže uvedenými podmínkami bez výhrad. Zakoupením jakéhokoliv produktu, vstupenky, voucheru či služby vzniká přímí smluvní vztah mezi pořadatelem či prodejcem a zákazníkem. Za splnění všech podmínek a náležitostí a je plně odpovědný příslušný pořadatel.

2. Smluvní vztah

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují a vymezují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající při online i offline prodeji vstupenek, voucherů a dalších produktů. Zmíněné produkty jsou prodávány na základě uzavřených smluv o poskytování služeb a z příkazních smluv (dále jen smlouva). Smlouvy jsou uzavírány mezi společností ALL-IN CONNECTION s.r.o., která je provozovatelem online i offline předprodeje www.allinconcerts.cz a dalšími fyzickými nebo právnickými osobami ( dále jen prodejce nebo pořadatel nebo prodejce). Smlouvy s pořadateli a prodejci přesně vymezují práva a povinnosti obou smluvních stran v souladu s obchodními podmínkami. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti z již existujících smluvních vztahů, které předcházeli změně obchodních podmínek.

3. Způsob prodeje vstupenek

Vstupenky, vouchery, služby a další produkty mohou být prodávány online na stránkách www.allinconcerts.cz formou uhrazení částky přes online platební bránu či převodem. Vstupenky zakoupené online, přijdou po uhrazení částky v elektronické podobě na zadaný email zákazníka. Zákazník se musí na místo konání dané akce dostavit s vytištěnou vstupenkou nebo vstupenkou nahranou v chytrém telefonu. V případě prodeje offline tedy v kamenných obchodech proběhne uhrazení částky hotově či platební kartou (v kamenných obchodech jsou prodávány pouze vybrané akce). 

4. Uživatelský účet.

Uživatel/zákazník má na výběr, zda bude nakupovat s registrací či bez registrace.

V případě nákupu bez registrace budou vyžadovány kontaktní údaje potřebné k průběhu transakce a doručení zboží. V případě nákupu s registrací budu také vyžadována kontaktní údaje potřebné k průběhu transakce a také k případnému kontaktování zákazníky s pokyny k akci nebo užití zboží či zasílání vybraných vhodných nabídek. Uživatel/zákazník může v uživatelském rozhraní sledovat aktuální akce, zakoupení zboží a nastavovat preference. Uživatelský účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.  Zákazník nákupem s registrací i bez registrace dává souhlas se zpracováním zadaných údajů k užití www.allinconcerts.cz a zastoupenému pořadatel či prodejci. Ochrana získaných dat se řídí příslušným zákonem. V případě, že uživatel/zákazník poruší své povinnosti vyplývající z obchodních podmínek, má www.allinconcerts.cz právo na znepřístupnění či zrušení jeho uživatelského účtu.

5. Odsouhlasení obchodních podmínek

4.1. Souhlas s obchodními podmínkami poskytovaných služeb, provede zákazník potvrzením/zatrhnutím tlačítka souhlasím s obchodními podmínkami, které je osazeno v nákupním procesu na www.allinconcerts.cz. Veškeré zákazníkem/uživatel uvedené údaje ve všech komunikacích, nákupních procesech a registracích, jsou považovány za správné a zákazník/uživatel odpovídá za jejich správnost. V případě zadání nesprávných údajů nenese www.allinconcerts.cz jakoukoliv zodpovědnost. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání obchodních podmínek.

6. Práva a povinnosti

Zákazník bere na vědomí, že www.allinconcerts.cz není pořadatelem či prodejcem žádné akce či zboží, pouze prodej zajišťuje s výjimkou vlastních pořádaných akcí. Zákazník bere na vědomí, že práva a povinnosti z obchodních podmínek vyplývající vznikají zákazníkovi přímo vůči pořadateli či prodejci. www.allinconcerts.cz nepřebírá žádné závazky za jejich plnění pořadatelem či prodejcem. Obchodní podmínky nabývají účinnosti v momentě jejich potvrzení na stránkách www.allinconcerts.cz  či nákupem vstupenek offline v kamenných obchodech. Zákazník je povinen dodržet platební podmínky nákupu na www.allinconcerts.cz. Zákazník si zvolí formu placení, která mu nejvíce vyhovuje. Specifikace akcí, produkcí a zboží je uvedena www.allinconcerts.cz. Specifikaci dodává pořadateli či prodejci a plně zodpovídá za splnění všech podmínek specifikace.

7. Ochrana osobních údajů 

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Užití webové stránky

Zákazník a jakýkoliv návštěvník stránky www.allinconcerts.cz bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu nesmí užívat texty, fotografie apod. chráněna autorským zákonem, který se nachází na stránce www.allinconcerts.cz

9. Doručení 

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související obchodními službami www.allincocncerts.cz bude doručována elektronickou poštou.

10. Reklamace 

Zákazník je povinen zkontrolovat ihned po převzetí/doručení vstupenky či zboží správnost a úplnost všech údajů. Případné nesrovnalosti či tiskové chyby je zákazník povinen oznámit bezprostředně po jejich převzetí či doručení. Reklamaci v případě prodeje offline řeší obsluha na místě, případě prodeje online musí zákazník vstupenku či zboží reklamovat nejpozději do 24 hod. Od jejího doručení.

www.allinconcerts.cz jako distributor nepřebírá žádnou odpovědnost vyplývající z konání či změn Akce. Zejména změn termínu,  času, místa konání, programu či kvality akce a kvality dalších na akci nabízených služeb. Pořadatelé zastoupeni předprodejem www.allinconcerts.cz si vyhrazují právo na změnu termínu,  času konání, místa konání nikoliv města konání a částečné změny programu. Reklamace týkající se výše zmíněných a dalších možností změn akce, případné újmy z nich vyplývajících a další nároky zákazníků nebo jakýchkoliv třetích osob je povinen zákazník uplatit přímo vůči pořadateli akce. Zaplacené částky se nevrací, není-li výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se již nevyměňuje. V případě ztráty či poškození vstupenky, se náhradní vstupenka neposkytuje. V případě, že pořadatel výslovně nabízí možnost vrácení či výměny vstupenky, lze tuto výměnu či vrácení vykonat do 7 dnů od zakoupení vstupenky či od doručení dodatečné informace o možnosti vrácení či výměny vstupenky, avšak nejpozději 14 dnů před datem uskutečnění dané akce (datem akce se rozumí datum, které je uvedeno na vstupence), není li výslovně uvedeno jinak.

11. Vracení vstupného a další výhrady pořadatele

U Akcí jsou možné posuny termínů konání. Případné změny termínů a další podstatné změny akcí jsou uváděny na www.allinconcerts.cz případně i v dalších sdělovacích prostředcích dle volby pořadatele. Přesné podmínky vrácení vstupného v případě zrušení akce určuje pořadatel dané akce. Zákazníci budou informování o postupu vracení vstupného na jejich kontaktní emailové adrese. Vracení vstupného probíhá výhradně ze strany pořadatele. Pokud pořadatel nezačne konat včasné kroky k navrácení vstupného, mohou zákazníci uplatnit nárok na vrácení vstupného přímo po pořadateli dané akce.  Zákazníci mohou vznášet dotazy týkající se reklamací čí samotné reklamace na emailové adrese: info@allinconcerts.cz

12. Závěrečná ustanovení  

www.allinconcerts.cz je oprávněn k poskytování služeb a k uzavírání smluv o prodeji na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nahradí tyto ustanovení  nová, jejichž ustanovení se původnímu co nejvíce přibližuje.

Kontaktní údaje:
ALL-IN CONNECTION s.r.o.
Minská 4, Brno 616 00
IČ: 29181852
DIČ:CZ29181852
www.allinconcerts.cz

20. 3. 2017