Obchodní podmínky

1. Předmět obchodních podmínek

Níže uvedené obchodní podmínky vymezují smluvní vztah a práva a povinnosti z něj vyplývající. Ve smluvním vztahu figuruje online předprodej vstupenek, voucherů a dalších produktů provozovaný výhradně společnosti ALL-IN CONCERTS, s.r.o. IČ: 058 27 884. Zákazník zakoupením jakéhokoliv produktu, vstupenky, voucheru či služby souhlasí se všemi níže uvedenými podmínkami bez výhrad. Zakoupením jakéhokoliv produktu, vstupenky, voucheru či služby vzniká přímí smluvní vztah mezi ALL-IN CONCERTS, s.r.o. a zákazníkem. Za splnění všech podmínek a náležitostí a je plně odpovědný ALL-IN CONCERTS, s.r.o.

2. Smluvní vztah

Tyto obchodní podmínky upravují a vymezují vzájemná práva a povinnosti ALL-IN CONCERTS, s.r.o. které vznikají při online prodeji vstupenek, voucherů a dalších produktů.  Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti, které předcházeli změně obchodních podmínek.

3. Způsob prodeje vstupenek

Vstupenky, vouchery, služby a další produkty mohou být prodávány online na stránkách www.allinconcerts.cz formou uhrazení částky přes online platební bránu či převodem. Vstupenky zakoupené online, přijdou po uhrazení částky v elektronické podobě na zadaný email zákazníka. Zákazník se musí na místo konání dané akce dostavit s vytištěnou vstupenkou nebo vstupenkou nahranou v chytrém telefonu. 

4. Uživatelský účet.

Uživatel/zákazník má na výběr, zda bude nakupovat s registrací či bez registrace.

V případě nákupu bez registrace budou vyžadovány kontaktní údaje potřebné k průběhu transakce a doručení zboží. V případě nákupu s registrací budu také vyžadována kontaktní údaje potřebné k průběhu transakce a také k případnému kontaktování zákazníky s pokyny k akci nebo užití zboží či zasílání vybraných vhodných nabídek. Uživatel/zákazník může v uživatelském rozhraní sledovat aktuální akce, zakoupení zboží a nastavovat preference. Uživatelský účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.  Zákazník nákupem s registrací i bez registrace dává souhlas se zpracováním zadaných údajů k užití www.allinconcerts.cz. Ochrana získaných dat se řídí příslušným zákonem. V případě, že uživatel/zákazník poruší své povinnosti vyplývající z obchodních podmínek, má www.allinconcerts.cz právo na znepřístupnění či zrušení jeho uživatelského účtu.

5. Odsouhlasení obchodních podmínek

4.1. Souhlas s obchodními podmínkami poskytovaných služeb, provede zákazník potvrzením/zatrhnutím tlačítka souhlasím s obchodními podmínkami, které je osazeno v nákupním procesu na www.allinconcerts.cz. Veškeré zákazníkem/uživatel uvedené údaje ve všech komunikacích, nákupních procesech a registracích, jsou považovány za správné a zákazník/uživatel odpovídá za jejich správnost. V případě zadání nesprávných údajů nenese www.allinconcerts.cz jakoukoliv zodpovědnost. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání obchodních podmínek.

6. Práva a povinnosti

Zákazník bere na vědomí, že www.allinconcerts.cz je pořadatelem Akcí či zboží. Zákazník bere na vědomí, že práva a povinnosti z obchodních podmínek vyplývající vznikají zákazníkovi přímo vůči ALL-IN CONCERTS, s.r.o. Obchodní podmínky nabývají účinnosti v momentě jejich potvrzení na stránkách www.allinconcerts.cz. Zákazník je povinen dodržet platební podmínky nákupu na www.allinconcerts.cz. Zákazník si zvolí formu placení, která mu nejvíce vyhovuje. Specifikace akcí, produkcí a zboží je uvedena www.allinconcerts.cz. Specifikaci dodává pořadateli či prodejci a plně zodpovídá za splnění všech podmínek specifikace.

7. Ochrana osobních údajů 

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Užití webové stránky

Zákazník a jakýkoliv návštěvník stránky www.allinconcerts.cz bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu nesmí užívat texty, fotografie apod. chráněna autorským zákonem, který se nachází na stránce www.allinconcerts.cz

9. Doručení 

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související obchodními službami www.allincocncerts.cz bude doručována elektronickou poštou.

10. Reklamace 

Zákazník je povinen zkontrolovat ihned po doručení vstupenky či zboží správnost a úplnost všech údajů. Případné nesrovnalosti či tiskové chyby je zákazník povinen oznámit bezprostředně po jejich převzetí či doručení. Reklamaci v případě online prodeje musí zákazník vstupenku či zboží reklamovat nejpozději do 24 hod od jejího doručení.

ALL-IN CONCERTS, s.r.o. jako prodejce přebírá odpovědnost vyplývající z konání či změn Akce. Zejména změn termínu, času, místa konání, programu či kvality akce a kvality dalších na akci nabízených služeb. ALL-IN CONCERTS, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu termínu, času konání, místa konání i změny programu. Reklamace týkající se výše zmíněných a dalších možností změn akce, případné újmy z nich vyplývajících a další nároky zákazníků nebo jakýchkoliv třetích osob je povinen zákazník uplatit vůči ALL-IN CONCERTS, s.r.o. Zaplacené částky se nevrací, není-li výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se již nevyměňuje, pokud to není jinak stanoveno pořadatelem. V případě ztráty či poškození vstupenky, se náhradní vstupenka neposkytuje. 

11. Vracení vstupného a další výhrady

U Akcí jsou možné posuny termínů konání. Případné změny termínů a další podstatné změny akcí jsou uváděny na www.allinconcerts.cz, případně i v dalších sdělovacích prostředcích. Přesné podmínky v případě zrušení akce budou zákazníci informování o postupu vracení vstupného na jejich kontaktní emailové adrese.  Zákazníci mohou vznášet dotazy týkající se reklamací čí samotné reklamace na emailové adrese: info@allinconcerts.cz

12. Závěrečná ustanovení  

www.allinconcerts.cz je oprávněn k poskytování služeb a o prodeji na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nahradí tyto ustanovení  nová, jejichž ustanovení se původnímu co nejvíce přibližuje.

Kontaktní údaje:

ALL-IN CONCERTS, s.r.o.
Nové Sady 2, Brno 616 00
IČ: 05827884
www.allinconcerts.cz

17. 3. 2022